Posted by on 15. januar 2021

Årsmøte i Trondheim Triatlonklubb onsdag 10. mars 2021

Årsmøtet i Trondheim triatlonklubb avholdes onsdag 10. mars klokken 19:00. Styret har bestemt at årsmøtet gjennomføres digital ved hjelp av Microsoft Teams. Medlemmer som melder seg på vil få tilsendt link til møtet på epost. Se informasjon under om påmelding.

Medlemmer som har fylt 15 år og som har betalt medlemskontingenten innen én måned før årsmøtet har stemmerett på årsmøtet.

Frist for innsending av forslag til årsmøtet er 14 dager før årsmøtet, 24. februar 2021. Saksliste med sakspapirer skal foreligge 7 dager før.

Påmelding gjøres innen 9. mars kl. 19:00 på denne siden: https://isonen.com/event/cklo5v0m8f7690d692gdkxua5

Oppdatert Lov for Trondheim Triatlonklubb i henhold til NIFs lovnorm for idrettslag finnes her: Lov for Trondheim Triatlonklubb.

Saksliste er i henhold idrettslagets lov følgende

Årsmøtet skal:

1.         Godkjenne de stemmeberettigede.
Fremmøtte medlemmer som i henhold til idrettslagets lov har stemmerett ved årsmøtet godkjennes som stemmeberettigede.

2.         Velge dirigent(er).
Styrets forslag til dirigent: Henning Andersson (styremedlem)

3.         Velge protokollfører(e).
Styrets forslag til protokollfører: Frank Holmgaard (leder)

4.         Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

5.         Godkjenne innkallingen.
Styrets forslag til vedtak: Innkallingen godkjennes.

6.         Godkjenne saklisten.
Styrets forslag til vedtak: Sakslisten godkjennes.

7.         Godkjenne forretningsorden.
Styrets forslag til forretningsorden: Forretningsorden tilpasset digitalt årsmøte.

8.         Behandle idrettslagets årsberetning.
Styrets forslag til årsberetning for 2020.
Forslag til vedtak: Styrets forslag til årsberetning 2020 for Trondheim Triatlonklubb godkjennes.

9.         Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning.
Regnskap for 2020.
Det er ikke laget noen egen økonomisk beretning for 2020. Dette skyldes at dette nylig er tatt inn i Lov for Trondheim Triatlonklubb.
Kontrollutvalgets beretning for 2020.

10.       Behandle forslag og saker.
Forslag til årsmøtet.

11.       Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
Styrets forslag til vedtak: Forslag til medlemskontingent og treningsavgift.

12.       Vedta idrettslagets budsjett.
Styrets forslag til budsjett for 2021.
Styrets forslag til vedtak: Styrets forslag til budsjett for 2021 godkjennes.

13.       Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
Styrets forslag til organisasjonsplan for Trondheim Triatlonklubb.
Styrets forslag til vedtak: Styrets forslag til organisasjonsplan vedtas.

14.       Foreta følgende valg (i henhold til idrettslagets lov og organisasjonsplan):

a) Styre med leder, nestleder, tre styremedlemmer og to varamedlemmer.

b) Kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem.

c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet.

Styrets innstilling til valgkomité.

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.

Posted in: Generelt