Posted by on 11. februar 2023

Årsmøtet i Trondheim triatlonklubb avholdes mandag 20. mars klokken 19:00 i Trondheim Triatlonklubbs klubbhus ved Kyvannet i Trondheim. Det blir enkel servering.

Påmelding gjøres her: https://isonen.no/event/cle0ebv5n300335017bbrl774jo

Tidsskjema

  • 19:00 Årsmøte i Trondheim Triatlonklubb

Medlemmer som har fylt 15 år og som har betalt medlemskontingenten innen én måned før årsmøtet har stemmerett på årsmøtet.

Frist for innsending av forslag til årsmøtet er 14 dager før årsmøtet, 6. mars. Saksliste med sakspapirer skal foreligge 7 dager før.

Oppdatert Lov for Trondheim Triatlonklubb i henhold til NIFs lovnorm for idrettslag finnes her: Lov for Trondheim Triatlonklubb.

Saksliste i henhold idrettslagets lov

Årsmøtets oppgaver:

1.         Godkjenne de stemmeberettigede.
Styrets forslag til vedtak: Fremmøtte medlemmer som i henhold til idrettslagets lov har stemmerett ved årsmøtet godkjennes som stemmeberettigede og antallet føres til protokollen.

2.         Velge dirigent(er).
Styrets forslag til dirigent: Henning Andersson (styreleder)
Styrets forslag til vedtak: Henning Andersson velges som dirigent for årsmøtet.

3.         Velge protokollfører(e).
Styrets forslag til protokollfører: Frank Holmgaard (nestleder i styret)
Styrets forslag til vedtak: Frank Holmgaard velges som protokollfører for årsmøtet.

4.         Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
Styret foreslår at to av de fremmøtte medlemmene melder seg til å skrive under.

5.         Godkjenne forretningsorden.
Styrets forslag til forretningsorden.
Styrets forslag til vedtak: Styrets forslag til forretningsorden godkjennes.

6.         Godkjenne innkallingen.
Styrets forslag til vedtak: Innkallingen godkjennes.

7.         Godkjenne saklisten.
Styrets forslag til vedtak: Sakslisten godkjennes.

8.         Behandle idrettslagets årsberetning.
Årsberetning for Trondheim Triatlonklubb 2022
Forslag til vedtak: Styrets forslag til Årsberetning for Trondheim Triatlonklubb 2022 godkjennes.

9.         Behandle idrettslagets årsregnskap og kontrollutvalgets beretning.
Årsregnskap for Trondheim Triatlonklubb 2022
Kontrollutvalgets beretning for 2022
Styrets forslag til vedtak: Årsregnskap for Trondheim Triatlonklubb 2022 og Kontrollutvalgets beretning for 2022 godkjennes.

10.       Behandle forslag og saker.
10.1 Forslag til lovendring for antall styremedlemmer
Styrets forslag til lovendring.
Styrets forslag til vedtak: Styrets forslag til lovendring godkjennes.

11.       Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
Styrets forslag til medlemskontingent og treningsavgifter.
Styrets forslag til vedtak: Styrets forslag til medlemskontingent og treningsavgifter godkjennes.

12.       Vedta idrettslagets budsjett.
Styrets forslag til budsjett for Trondheim Triatlonklubb 2023.
Styrets forslag til vedtak: Styrets forslag til budsjett for Trondheim Triatlonklubb for 2023 godkjennes.

13.       Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
Styret forslår å videreføre dagens organisasjonsplan.
Styrets forslag til organisasjonsplan for Trondheim Triatlonklubb
Styrets forslag til vedtak: Styrets forslag til organisasjonsplan for Trondheim Triatlonklubb godkjennes.

14.       Foreta følgende valg (i henhold til idrettslagets lov og organisasjonsplan):
NB! punkt a) vil endres dersom årsmøtet først vedtar styrets forslag til lovendring i sak 10.1.

a) Styre med leder, nestleder, tre styremedlemmer og to varamedlemmer.

b) Kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem.

c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.

I henhold til tidligere vedtatt lovendring for Trondheim Triatlonklubb, velges leder, nestleder, styremedlemmer og varamedlemmer for 2 år, og hvert verv er derfor på valg annet hvert år med overlapp.

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.

Valgkomiteens innstilling

Styrets innstilling til valgkomité

15. Beslutte om det skal engasjeres revisor til å revidere idrettslagets regnskap.
Styrets forslag til vedtak: Det skal ikke engasjeres ekstern revisor for å revidere idrettslagets regnskap.

Posted in: Generelt