Posted by on 7. desember 2023

Styret innkaller herved til årsmøte i Trondheim Triatlonklubb.

Årsmøtet avholdes tirsdag 19. mars 2024 kl. 19:00 i Trondheim Triatlonklubbs klubbhus ved Kyvannet, Antonie Løchens vei 19. Det blir i tillegg noen korte foredrag fra våre profiler og servering fra kl. 18:00.

Saksliste og saksdokumenter:
1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene
2. Velge dirigent(er)
Styrets forslag til dirigent: Karl Erik Nærum (styreleder)
3. Velge protokollfører(e)
Styrets forslag til protokollfører: Henning Andersson (styremedlem)
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
5. Godkjenne forretningsorden
Forslag til forretningsorden.
6. Godkjenne innkallingen
7. Godkjenne saklisten
8. Behandle idrettslagets årsberetning
Årsberetning for Trondheim Triatlonklubb 2023.
9. Behandle
a. idrettslagets regnskap
Årsregnskap for Trondheim Triatlonklubb 2023.
b. styrets økonomiske beretning
Styrets økonomiske beretning er innarbeidet i idrettslagets beretning. Det vises derfor til denne.
c. beretning fra kontrollutvalget
Kontrollutvalgets beretning for 2023.
d. beretning fra engasjert revisor
Trondheim Triatlonklubb har ikke vedtatt å engasjere revisor, og er heller ikke pliktig til dette.
10. Behandle øvrige saker som fremgår av godkjent sakliste
11. Fastsette
a. medlemskontingent på minst kr 50
b. eventuell treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter
Styrets forslag til vedtak for medlemskontingent og treningsavgift.
12. Vedta idrettslagets budsjett
Styrets forslag til budsjett for Trondheim Triatlonklubb 2024.
13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Styrets forslag til organisasjonsplan for Trondheim Triatlonklubb.
14. Dersom idrettslaget har omsetning og medlemstall over terskel fastsatt av Idrettsstyret, velge:
a. Styre med leder, nestleder og fem styremedlemmer og ett varamedlem
b. Kontrollutvalg med leder og ett medlem og ett varamedlem
c. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
d. Valgkomité med leder, og to medlemmer og ettvaramedlem
e. Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan

Valgkomiteens innstilling til styre og kontrollutvalg.
Styrets innstilling til valgkomité.
15. Ev. beslutte om det skal engasjeres revisor til å revidere idrettslagets regnskap.

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.

Leder, to styremedlemmer og varamedlem i styret velges for en periode på to år i oddetallsår. Nestleder og tre styremedlemmer i styret velges for en periode på to år i partallsår. Dersom leder, nestleder, et styremedlem eller et varamedlem trekker seg før utløpet av perioden på to år skal årsmøtet gjennomføre nytt valg til dette vervet ut perioden etter innstilling fra valgkomiteen.

For å ha stemmerett på årsmøtet må medlemmet ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 5. mars 2024 til leder@trondheimtriatlon.no.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret i Trondheim Triatlonklubb

Posted in: Generelt