Posted by on 10. januar 2022

Årsmøtet i Trondheim triatlonklubb avholdes mandag 21. mars klokken 19:00 i Trondheim Triatlonklubbs klubbhus ved Kyvannet i Trondheim, men før dette blir det foredrag med Norseman-vinner Jon Breivold fra kl. 18:00. Det blir enkel servering.

Påmelding gjøres her: https://isonen.no/event/ckzijru7jmy160d68np9z91fd

Tidsskjema

  • 18:00 Foredrag med Jon Breivold, vinner av Norseman 2021 og triatlon-proff
  • 19:00 Årsmøte i Trondheim Triatlonklubb

Medlemmer som har fylt 15 år og som har betalt medlemskontingenten innen én måned før årsmøtet har stemmerett på årsmøtet.

Frist for innsending av forslag til årsmøtet er 14 dager før årsmøtet, 7. mars. Saksliste med sakspapirer skal foreligge 7 dager før.

Oppdatert Lov for Trondheim Triatlonklubb i henhold til NIFs lovnorm for idrettslag finnes her: Lov for Trondheim Triatlonklubb.

Saksliste i henhold idrettslagets lov

Årsmøtet skal:

1.         Godkjenne de stemmeberettigede.
Styrets forslag til vedtak: Fremmøtte medlemmer som i henhold til idrettslagets lov har stemmerett ved årsmøtet godkjennes som stemmeberettigede og antallet føres til protokollen.

2.         Velge dirigent(er).
Styrets forslag til dirigent: Henning Andersson (styreleder)
Styrets forslag til vedtak: Henning Andersson velges som dirigent for årsmøtet.

3.         Velge protokollfører(e).
Styrets forslag til protokollfører: Frank Holmgaard (nestleder i styret)
Styrets forslag til vedtak: Frank Holmgaard velges som protokollfører for årsmøtet.

4.         Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
Styret foreslår at to av de fremmøtte medlemmene melder seg til å skrive under.

5.         Godkjenne innkallingen.
Styrets forslag til vedtak: Innkallingen godkjennes.

6.         Godkjenne saklisten.
Styrets forslag til vedtak: Sakslisten godkjennes.

7.         Godkjenne forretningsorden.
Styrets forslag til forretningsorden.
Styrets forslag til vedtak: Styrets forslag til forretningsorden godkjennes.

8.         Behandle idrettslagets årsberetning.
Styrets forslag til Årsberetning for Trondheim Triatlonklubb 2021
Forslag til vedtak: Styrets forslag til Årsberetning for Trondheim Triatlonklubb 2021 godkjennes.

9.         Behandle idrettslagets årsregnskap og kontrollutvalgets beretning.
Årsregnskap for Trondheim Triatlonklubb 2021
Kontrollutvalgets beretning
Styrets forslag til vedtak: Årsregnskap for Trondheim Triatlonklubb 2021 og Kontrollutvalgets beretning godkjennes.

10.       Behandle forslag og saker.
10.1 Forslag til Langtidsplan for Trondheim Triatlonklubb 2022-2026
Styrets forslag til Langtidsplan for Trondheim Triatlonklubb 2022-2026
Forslag til vedtak: Styret forslag til langtidsplan godkjennes.
10.2 Forslag til kompensasjonsordning for styret og andre frivillige verv i Trondheim Triatlonklubb
Styrets forslag til kompensasjonsordning for styret og andre frivillige verv i Trondheim Triatlonklubb
Styrets forslag til vedtak: Styrets forslag til kompensasjonsordning for styret og andre frivillige verv i Trondheim Triatlonklubb godkjennes.

11.       Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
Styrets forslag til medlemskontingent og treningsavgift
Styrets forslag til vedtak: Styrets forslag til medlemskontingent og treningsavgift godkjennes.

12.       Vedta idrettslagets budsjett.
Styrets forslag til Budsjett for Trondheim Triatlonklubb 2022
Styrets forslag til vedtak: Styrets forslag til Budsjett for Trondheim Triatlonklubb 2022 godkjennes.

13.       Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
Styrets forslag til ny Organisasjonsplan for Trondheim Triatlonklubb
Styrets forslag til vedtak: Styrets forslag til ny Organisasjonsplan for Trondheim Triatlonklubb godkjennes.

14.       Foreta følgende valg (i henhold til idrettslagets lov og organisasjonsplan):

a) Styre med leder, nestleder, tre styremedlemmer og to varamedlemmer.

b) Kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem.

c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.

Valgkomiteens innstilling til 14 a) og b)
Styrets innstilling til 14 d)

I henhold til tidligere vedtatt lovendring for Trondheim Triatlonklubb, velges leder, nestleder, styremedlemmer og varamedlemmer for 2 år, og hvert verv er derfor på valg annet hvert år med overlapp.

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.

Posted in: Generelt